Zásady ochrany osobních údajů

Ing. Jan Novotný, se sídlem Krumlovská 530/1, 140 00 Praha 4, IČO: 04199197, (dále
také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek
www.honzanovotny.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a
zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat
další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové
adrese jan.novotny@qara.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let
nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším
klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o
sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme,
že naše webové stránky využívají pro svojí činnost malé soubory dat (tzv. cookies), které
naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a
preferencích a zlepšení využití našich serverů.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby
učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem
zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy
cookies potřebujeme vaše povolení.

Soubory cookie slouží pro plné využití obsahu a funkcí webových stránek
www.honzanovotny.com. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních
údajů, nemohou poškodit počítač a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o
platbě. Ujišťujeme vás, že já, Jan Novotný, nikdy neposkytnu vaše osobní údaje třetím
stranám, a pokud ano, tak pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas.

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů
“cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu
způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy u společnosti Google.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření
zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, pro optimalizaci a zobrazování reklam
na základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k
vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních
služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje
můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese
https://www.google.com/settings/ads. Google může také poskytnout tyto informace třetím
osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která
má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás
společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování,
můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete
jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Máte tedy kdykoliv
možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to
prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč
použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies
našich serverů a webových stránek.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování
koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje
ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení
, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo
službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí
osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na
Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo
neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí
nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na jan.novotny@qara.cz nebo jinou adresu, ze
které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Osobní údaje mohou být předány:

 1. . externí účetní společnosti UOL a.s., Pekařská 695/ 10a, 155 00, Praha 5, IČO: 24753157
 2. spolupracujícím realitním makléřům;
 3. externí advokátní kanceláři;
 4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo
  IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví
a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení
poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
jan.novotny@qara.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Kolik stojí moje nemovitost?

Nechte mi na sebe kontakt, nezávazně pro vás připravím aktuální tržní ocenění vaší nemovitosti.

 
Kolik stojí moje nemovitost?